Mededeling: Agenda ALV 20-12-2016

IJsclub Baambrugge

uitnodiging

108e Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor het bijwonen van de 108e ledenvergadering van IJsclub Baambrugge, welke gehouden zal worden in het clubgebouw, IJsbaan 6 op:


Dinsdag 20 december 2016

Aanvang 20.00 uur


De agenda voor deze avond is als volgt vastgesteld:


1. Opening door de voorzitter.


2. Notulen van de 107e ledenvergadering.


3. Jaarverslag seizoen ‘15/’16.


4. Financieel verslag ‘15/’16.


5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.


6. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar de Wouter Verster. 


Kandidaten kunnen zich tot 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.  Overigens is 5 bestuursleden het absolute minimum, schroom niet om toe te treden tot het bestuur, volgend jaar stelt de voorzitter zich niet meer verkiesbaar. 7. Pauze.


8. Jeugdschaatsen, Schaatstrainingsgroep, Recreatieschaatsen en Skeelertrainingen


9. GOBAD en Team-GOBAD.


10. Evenementen en Natuurijsperikelen.


11. Accommodatie: clubgebouw, landijs- en skeelerbaan.


12. Rondvraag.


13. Sluiting.Met vriendelijke groet,


Astrid van Engen

SecretarisP.s. Na de vergadering zal het biljartspel met "kruk en stoof" gespeeld worden.Leden IJsclub Baambrugge

Baambrugge, 1 december 2016

Onderwerp: uitnodiging algemene ledenvergadering

De uitnodiging die u normaliter ontvang via het Clubblad, ontvangt u nu digitaal. Hierbij nodig ik u uit om de 108e Algemene ledenvergadering van uw IJsclub bij te wonen. Een ledenvergadering die zo u wilt een bijzondere vergadering kan gaan worden.

Ik nodig de leden uit om actief aanwezig te zijn voor het bespreken en borgen van de activiteiten van de vereniging. Veranderende omstandigheden maken dat een vereniging als IJsclub Baambrugge niet kan wachten met actie tot er sterk ijs is. Ook als IJsclub Baambrugge zullen we ons moeten aanpassen aan veranderde omstandigheden. Van leden wordt daartoe inzet verlangt. Ik hoop met u dat voor agendapunt 13 veel van deze punten aan de orde zijn geweest met uw inbreng.

Ik leidt dinsdag 20 december 2016 graag uw algemene ledenvergadering.

Uw voorzitter,

Dirk de Groot

Mede namens de bestuursleden:

Astrid van Engen, secretariaat

Wouter Verster, penningmeester

Kees Bos, bestuurslid

Richard Tinus, bestuurslid