Notulen ALV op 8-10-2015

Notulen van de 107e Algemene Ledenvergadering
van IJsclub Baambrugge gehouden op donderdag 8 oktober 2015 in “De Doorloper”

Er waren 18 leden aanwezig waaronder de bestuursleden:

Dirk de Groot, Bouwe Samplonius, Richard Tinus, Gerry van Langeraad en Marielle Bos. Afmeldingen voor deze vergadering : Kees Bos en Jeroen de Jong

1. Opening door de voorzitter.

Heel hartelijk welkom op de 107e jaarvergadering met een terugblik op de winter die eigenlijk geen winter was. Wel enkele toppers op de skeelerbaan gehad, wijzend naar Viks on Wheels met de broers Mulder aan de start. Voorzichtig wordt weer vooruitgekeken naar een strenge winter. Medegedeeld wordt dat er 16 november een lezing in het viscentrum Abcoude over 8 eeuwen schaatsen wordt gehouden met als spreker de heer Pronk.

2. Notulen van de 106e algemene ledenvergadering gehouden op 18 november en 3 december 2014.

De notulen van 18 november zijn reeds goed gekeurd. Er is een vraag over het verhuur clubgebouw tijdens natuurijs. De 2e notulen van 3 december worden ook goedgekeurd.

3. Jaarverslag seizoen 2014/2015.

De voorzitter, tevens plaatsvervangend secretaris leest voor.

Schaatsen in Amsterdam:

6 jeugdschaatsers van zaterdag naar vrijdag. Master Wim Verbree is tweede geworden in de marathon competitie. De Recreanten donderdag zijn uitermate tevreden.

Zomerzaken:

Er wordt teruggeblikt op de zomerse activiteiten die straks bij de evenementen worden genoemd. Tijdrit voor het eerst sinds jaren afgelast i.v.m. onweer. Helaas twee persoonlijke ongelukken binnen de club bij valpartijen bij evenementen en/of trainingen te weten Ruben Pepping en Bertus Roeleveld.

Bestuurlijk:

Is de Clubkrant nog wel relevant? Door tijdgebrek is de voorjaarseditie achterwege gebleven. De KNSB wijzigingen in het abonnementen systeem en het verenigingslidmaatschap is dit jaar reeds ingegaan. Tot slot zijn er 9 bestuursvergaderingen vergaderingen geweest afgelopen verenigingsjaar

4. Financieelverslag.

De penningmeester ligt deze toe aan de hand van een PowerPoint presentatie.

Het was een gezond verenigingsjaar (klein positief resultaat). IJskrant belangrijk voor de inkomsten ( ruim 1000 euro), ook evenementen leveren iets aan inkomsten op. Tijdrit juni ging niet door, veel inschrijfgelden toch gedoneerd aan club.

Penningmeester is voorstander van zoveel mogelijk geld naar spaarrekening. Nog geen goedkeuring van de kascommissie (hangt van de ING bank af, waar nog een rekening blijkt te zijn). Vergadering stemt in met getoond beleid en geeft goedkeuring aan de kascommissie Robert Snep en Bert van Walbeek de kas te controleren en goed te keuren.

5. Verslag kascommissie/benoeming nieuw lid.

Kascommissie kon nog geen verslag doen zie punt 4. Nieuwe kascommissie volgend jaar Anco Post en Bert van Walbeek.

6. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar Gerry van Langeraad, Bouwe Samplonius en Marielle Bos. Het bestuur heeft Astrid van Engen bereid gevonden de functie van secretaris op zich te nemen, welke onder applaus wordt goedgekeurd. Het afscheid van bestuursleden wordt naar punt 16 verschoven.

7. Pauze.

8. Jeugdschaatsen.

Corina Giesbers verteld enthousiast over het jeugdschaatsen. Er zijn 5 actieve begeleiders 3 groepen op 23 kinderen die elkaar afwisselen. Halve abonnementen zijn er weer mogelijk voor de 2e winter periode. De start is in januari 2016. Bij het jeugdschaatsen is er assistentie van oudere jeugd (in opleiding!). De rode tas van sponsor Van Walbeek wordt zeer gewaardeerd.

Dit jaar 40 jaar jeugdschaatsen geopperd wordt om op een zaterdag te gaan schaatsen in Biddinghuizen. Ook wordt er voorgesteld de sportcoach te vragen voor promotie

9.Trainingsgroep.

Erik Tinholt, trainer in opleiding niveau 3 meldt dat er 6 nieuwe jeugdleden doorgestroomd zijn van het zaterdagse jeugdschaatsen naar de trainingsgroep, volgende week gaat alles weer van start.

10. Recreatieschaatsen.

Kasper Zeldenrijk meldt dat hij niet elke week schaatst maar vindt dat het goed gaat. Er is gestart met Jaap Uithol als waarnemend trainer en later is trainer Abel Zaal ingetreden. Toen werd er echt getraind. Er is vanuit de vergadering applaus voor Jaap voor het oppakken van de trainingen.

11. GOBAD en Skeeleren.

Skeeleren

Er zijn vijf verenigingen actief op de skeeler baan in de zomer. Twee blokken op een avond is wel moeilijk ivm tijd. Skeeler trainer Peter Bos is vertrokken naar Haarlem. Annemarie Brouwer doet jongste skeelergroep samen met trainer Demian Krouwel uit Nigtevecht.

Erik Tinholt en Andres Landman hebben oudere skeelerjeugd jeugd op vrijdag onder zich.

Contact met sportstichting Utrecht voor de inzet sportcoach was dit jaar voor het jeugdschaatsen te laat. Op 15 april 2016 wordt een skeeler promotiemiddag gehouden voor alle scholen uit de Ronde Venen. Getipt wordt ook het benadering van scholen in Loenen en Loenersloot.

GOBAD

Corina Giesbers vertelt. De vier deelnemende ijsclubs vullen de groep (te goed voor vereniging, te slecht voor baanselectie). Er wordt nog uitleg gegeven over het ontstaan van GOBAD. Corina is contact persoon tussen rijders en trainers. Drie trainingsleden vanuit Baambrugge (Jochem, Bart en Philo) nemen er aan deel. Totaal 23 rijders trainen bij GOBAD. Niet al deze rijders komen uit de vier ijsclubs

Skeeleren, lopen. Krachttraining

2 trainingsdagen, weekenden en weken.

4 clubs geven een bedrag aan de club. Als tegenprestatie doen de schaatsers iets terug, bijv: trainingsavond voor de sponsors geregeld door topteam.

Ook is er de mogelijkheid om een weekend mee te gaan voor gewone leden van de club. Er is dit jaar nog even geen nieuwe doorstroom vanuit IJsclub Baambrugse naar Gobad.

12. Zomerse evenementen.

Viks on Wheels zonder kinderprogramma, maar met de toppers broertjes Mulder,

1e tijdrit afgelast wegens slecht weer, maar de 2e in september is wel gereden. EMCT toer op de langste dag en dorpsloop eind augustus. Alles goed verlopen.

Vraag van Wouter Verster: Voorstel EMCT ander weekend, ivm vele activiteiten in het weekend van de langste dag. Meer ruchtbaarheid geven aan deze stoere tocht met ontbijt. Ook is er het idee om de 2e tijdrit eventueel te koppelen aan 1e tijdrit. Tot slot merkt Wouter op dat het Klaverjassen ook nog wat leuks oplevert, waarvoor dank organisatie.

13. Natuurijs.

De IJsbaan gaat niet vroeg onder water. Als het kan ookschaatsen op de Angstel, zo mogelijk een toertocht via de 5 verenigingen van de SWIJ.

14. Clubgebouw en landijsbaan.

Landijsbaan is gekeurd door KNSB , wel een startvak maken en de verlichting in bocht aanpassen. Er is contact met de gemeente inzake de vijfjaarlijkse schouw door de gemeente. De Horeca Vergunning voor clubgebouw wordt in een later stadium opgepakt. Er zijn zorgen omtrent huuropbrengsten van het gebouw. De opbrengsten baan zijn wel goed.

15. Bestuurlijke zorgen.

Zorg: we draaien op vrijwilligers er is een woord van dank daarvoor door voorzitter. Maar……….er is weinig bereidheid voor vaste functies binnen bestuur of commissies, dat is een teken aan de wand.

Voorzitter legt uit dat ook in deze wereld, de schaatswereld, er veel digitaal gaat. Er veranderd dus veel.

Dat er veel verwacht wordt van de (bestuursvrijwilligers) blijkt uit de vele verzoeken of aanvragen die als ijsclub zelf moet regelen met of zonder wachtwoorden.

Voorstel lid Robert Snep, tevens lid evenementen commissie: Zoek contact met andere verenigingen (Abcoude, Diemen, Gein en Omstreken) om meer samen te werken. Het bestuur zegt toe dit het komende jaar nader uit te werken.

16. Afscheid.

Afscheid Mariëlle Bos na 3 jaar een bestuursfunctie vervuld te hebben. Mariëlle komt uit onze jeugd. Heeft het wedstrijdsecretariaat trainingsgroep van Elly over genomen. Marielle stop, er valt helaas nu een bestuurlijk gaatje.

Afscheid van Gerry van Langeraad, stopt na 8 jaar ook Gerry laat een bestuurlijk gaatje achter. Jaren heeft Gerry stipt de ledenadministratie bijgehouden, de sponsors, pactleden en adverteerders.

Afscheid Bouwe Samplonius. Bouwe is 50 jaar bestuurslid, via een korte presentatie in woord en beeld worden de bestuurlijke zaken van Bouwe verwoord door de voorzitter. Er is een envelop en bloemen ook voor Bouwe’s echtgenote Corrie.

Het VOORSTEL BOUWE SAMPLONIUS ERELID van de VERENINGING te maken wordt door applaus van de leden de vereniging ondersteund. Een Oorkonde en bord worden aan Bouwe als bewijs overhandigd.

17. Rondvraag en Sluiting.

Geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt de leden uit voor het wel bekende biljart met kruk en stoof.

Notulen Gerry van Langeraad, 8 oktober 2015, waarvoor dank.