Beleid Ongewenst Gedrag

BELEID ONGEWENST GEDRAG "IJSCLUB BAAMBRUGGE"

 IJsclub Baambrugge voert als gedragslijn dat vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen haar vereniging ongewenst zijn. IJsclub Baambrugge hanteert daarbij de gedragsregel dat de agressie, het geweld of de seksuele intimidatie door de persoon die dit ondergaat als ongewenst wordt ervaren.


Hoe te handelen bij overschrijding van deze regel ?

Een ieder binnen de vereniging (leden, begeleiders, kader en bestuursleden) moet zich realiseren dat hij of zij een voorbeeldfunc­tie heeft. Bij signalering van over­schrij­ding van deze regel staat (in volgorde van oplopende mate van ongewenst gedrag) voor een ieder binnen de vereniging de volgende mogelijk­heden open:

-           de betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken;

-           het bestuur van IJsclub Baambrugge inlichten;

-           een officiële klacht indienen bij het bestuur van IJsclub Baambrugge;

-           aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien een strafbaar feit is gepleegd.


Onderschrijving gedragsregels NOC*NSF

Betreffende seksuele intimidatie onderschrijft het bestuur van IJsclub Baambrugge de gedragsregels die op 20 mei 1997 zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. Het NOC*NSF is de bundeling van sport in Nederland waarbij ook IJsclub Baambrugge via de KNSB is aangesloten.


Bekendmaking beleid

In het najaarsnummer 1998 van de clubkrant van IJsclub Baambrugge zal dit beleid kenbaar gemaakt worden door het bestuur aan haar leden. Aan kader en bestuursleden zal de NOC*NSF gedragsregel seksuele intimidatie worden uitgereikt.


Vaststellen beleid

Dit beleid is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 april 1998.

 

Aanvulling op basis van bestuursvergadering  21 april 2015

 -   Van trainers en begeleiders actief voor IJsclub Baambrugge wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangt indien gewerkt wordt met minderjarige personen.

-    Het BELEID ONGEWENST GEDRAG "IJSCLUB BAAMBRUGGE"  zal gepubliceerd wordt op de internetpagina van IJsclub Baambrugge.

Aanvulling op basis van bestuursvergadering  14 septemberl 2015

        -  Van vrijwilligers en/of bestuursleden die ook omgaan met geld wordt ook een VOG verlangt.


Vertrouwenscontactpersoon

Binnen de KNSB, waar IJsclub Baambrugge lid van is,  is Ramon Kuipers vertrouwenscontactpersoon en bereikbaar via 088-4892000 of R.Kuipers@KNSB.nl. Verenigingen, leden van verenigingen, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een vermoeden of incident. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden.


Gedragscode seksuele intimidatie

De gedragscode bevat richtlijnen en gedragsregels, ter voorkoming en bestrijding van discriminatie in de sport.

 1.De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).


 2.De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.


 3.De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een sporter.


 4.Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.


 5.De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.


 6.De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.


 7.De begeleider zal tijdens de trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.


 8.De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.


 9.De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.


 10.De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.


 11.In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


 Vastgesteld op 20 mei 1997 door de Algemene Vergadering van NOC*NSF.


 


Op basis van vastgesteld beleid in de bestuursversgadering IJsclub Baambrugge van 16 april 1998.  Zal aan kader en bestuursleden de NOC*NSF gedragsregel seksuele intimidatie worden uitgereikt.