Mededeling: Agenda ALV 14-11-2017

IJsclub Baambrugge

uitnodiging

109e Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor het bijwonen van de 109e ledenvergadering van IJsclub Baambrugge, welke gehouden zal worden in het clubgebouw, IJsbaan 6 op:


Dinsdag 14 november 2017

Aanvang 20.00 uur


De agenda voor deze avond is als volgt vastgesteld:

1. Opening door de voorzitter.


2. Notulen van de 108e ledenvergadering. (lees hier de notulen)


3. Jaarverslag seizoen ‘16/’17.


4. Financieel verslag ‘16/’17.


5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.


6. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar de heren Kees Bos en Dirk de Groot. 


Kandidaten kunnen zich tot 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.  Het bestuur dient minimaal uit 5 bestuursleden te bestaan. Met het niet verkiesbaar stellen van de heren Bos en De Groot komt IJsclub Baambrugge in bestuurlijk zeer zwaar weer. Dit moet de leden aan het denken zetten, schroom niet om toe te treden tot het bestuur. Binnen het bestuur is bepaald dat bestuurslid Richard Tinus de voorzitterstaak zal waarnemen.


7. Pauze.


8. Jeugdschaatsen, Schaatstrainingsgroep, Recreatieschaatsen, Team-GOBAD en Skeelertrainingen


9. Evenementen en Natuurijsperikelen.


10. Accommodatie: clubgebouw, landijs- en skeelerbaan.


11. Rondvraag.


12. Sluiting.


Met vriendelijke groet,

Astrid van Engen
Secretaris


P.s. Na de vergadering zal mogelijk het biljartspel met "kruk en stoof" gespeeld worden.


Leden IJsclub Baambrugge

Baambrugge, 31 oktober 2017

Onderwerp: uitnodiging algemene ledenvergadering

De uitnodiging die u normaliter ontvang via het Clubblad, ontvangt u nu digitaal. Hierbij nodig ik u uit om de 109e Algemene ledenvergadering van uw IJsclub bij te wonen. Een ledenvergadering die zo u wilt een bijzondere vergadering kan gaan worden.

Ik nodig de leden uit om actief aanwezig te zijn voor het bespreken en borgen van de activiteiten van de vereniging. Veranderende omstandigheden maken dat een vereniging als IJsclub Baambrugge niet kan wachten met actie tot er sterk ijs is, maar ook niet kan wachten tot er geen bestuursleden meer zijn. Ook als IJsclub Baambrugge zullen we ons moeten aanpassen aan veranderde omstandigheden. Van leden wordt daartoe inzet verlangt. Ik hoop dat u inbreng groot is.

Ik leidt dinsdag 14 november 2017 graag uw algemene ledenvergadering tot agendapunt 6 om vervolgens de voorzittershamer over te dragen.


Uw voorzitter,

Dirk de Groot

Mede namens de bestuursleden:

Astrid van Engen, secretariaat

Wouter Verster, penningmeester

Kees Bos, bestuurslid

Richard Tinus, bestuurslid