Bestuurlijk nieuws en mededelingen

Bestuurlijke mededelingen en berichten treft u hier. Vast onderdeel van deze pagina zijn de mededelingen en het bestuurlijk nieuws. Daarnaast buttons voor belangrijke berichten of beleidszaken die niet direct zichtbaar zijn.

2017-11-15

Algemene Ledenvergadering sluit af zonder voorzitter.

Met gemende gevoelens verlieten de leden van Ijsclub Baambrugge de 109e ALV.  Ze hadden er een erelid bij maar zitten nu zonder voorzitter.
Ja de zaken gaan goed bij de ijsclub, commissies doen het uitvoerend werk maar de bestuurlijke leiding is nu met drie personen minimaal.  Dat hoorde en zagen ook de aanwezige leden.  

Kees Bos had zich niet herkiesbaar gesteld als bestuurder en Dirk de Groot evenmin als Voorzitter en Bestuurder. De laatste  werd voor zijn achtentwintigjarige inzet en passie voor de Ijsclub benoemd doro de leden tot Erelid. 

2017-10-31

Algemene ledenvergadering 14 november 2017

De leden van Ijsclub Baambrugge worden schriftelijk en per mail uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. De agenda en een clubblad is digitaal te vinden op de website.

De 109e ALV vangt aan om 20.00 uur in het clubgebouw


2016-12-20

Bertus Roeleveld benoemd tot Erelid 

Op de algemene ledenvergaring 20 december is schaatstrainer Bertus Roelevld benoemd tot erlelid van de IJsclub. Na 40 jaar actief schaatstrainer is dat een terechte benoeming waarmee alle aanwezige leden konden instemmen. Bertus heeft generaties Baambruggers het schaatsen geleerd en daar zijn kanjers uit voort gekomen. 

2016-12-01

Algemene ledenvergadering 20 december 2016

De leden van Ijsclub Baambrugge worden schriftelijk en per mail uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Gebruikelijk werd de uitnodiging gecombineert met het verschijnen van het clubblad. Het clubblad is digitaal te vinden op de website.

De 108e ALV vangt aan om 20.00 uur in het clubgebouw

2015-10-08

Bouwe Samplonius benoemd tot Erelid 

Op de algemene ledenvergaring 8 oktober is Bouwe Samplonius die die dag afsheid nam als bestuurslid benoemd tot erlelid van de IJsclub. Na 50 jaar actief bestuurder te zijn geweest is dat een terechte benoeming waarmee alle aanwezige leden konden instemmen. 

2015-10-08

Astrid van Engen nieuw bestuurslid

Op de ALV van 8 oktober 2015 zal Astrid van Engen uit Loenerslootverkozen verklaard tot bestuurslid. In deze vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Gerry van Langeraad, Marielle Bos en Bouwe Samplonius. De laatste had er 50 jaar actief bestuurslidmaatschap op zitten waarbij hij ondermeer secretaris en starter van de vereniging was. Ook bepaalde tot twee maal toe de heer Samplonius de afmetingen van de nieuwe landijsbaan die er aan gelegd werd. De eerste keer was in 1968 de laatste keer in 2008.  Tijdens de vergadering drong het bestuurslid Robert Snep aan op verdere samenwerking met de GOBAD ijsclubs voor wat betreft de activiteiten die voortkomen uit het georgansieerd schaatsen op de Jaap Edenbaan. Het bestuur gaat dit verder uitwerken.

2015-10-01

Voordracht kandidaat bestuurslid 8 oktober 2015

Op de ALV van 8 oktober 2015 zal Astrid van Engen uit Loenersloot voorgedragen worden namens het bestuur als bestuurslid in de functie van secretaris.  Astrid zal na een langdurige inwerkperiode o.a. zaken rondom de VOG verklaringen op zich nemen. 


2015-09-29

Algemene ledenvergadering 8 oktober 2015

De leden van Ijsclub Baambrugge worden schriftelijk en per mail uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Gebruikelijk werd de uitnodiging gecombineert met het verschijnen van het clubblad.  Door te kort aan kader kan het clubblad momenteel niet verschijnen. Dit bericht toont aan dat het allemaal niet vanzelf gaat.  Winter wordt het vanzelf maar alles er omheen moet echt door de leden ter hand genomen worden.

En IJsclub Baambrugge  kan heden ten dagen niet enkel maar actief zijn als het onder nul is. Neem bijvoorbeeld de voorbereidingen op een toertocht in de winter, zonder verkeersregelaars en zonder plannen waarin staat wat en hoe je het gaat organiseren hoef je aan deze unieke winterse zaken niet meer te denken.  


2015-09-14

Verklaring Omtrent Gedrag

In aanvulling op het in de bestuursvergadering  van 16 april 1998 vastgestelde BELEID ONGEWENST GEDRAG "IJSCLUB BAAMBRUGGE"  heeft het bestuur in haar vergadering  van 14 september 2015 bepaald dat ook van bestuursleden die actief zijn voor  IJsclub Baambrugge een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt verlangt indien m.b.t. omgang met minderjarige personen en geldzaken. Van het NOC-NSF is bericht ontvangen dat het door Ijsclub Baambrugge geformuleerde beleid in orde is. Van Justis is bericht ontvangen dat de vrijwilligers van Ijsclub Baambrugge in aanmerking komen voor een gratis VOG. Momenteel worden de VOG verklaringen aangevraagd  voor Bestuur, Kader en trainers GOBAD, Begeleiders Jeugdschaatsen, Trainers van het Skaten.

2015-04-21

Verklaring Omtrent Gedrag

In aanvulling op het in de bestuursvergadering  van 16 april 1998 vastgestelde BELEID ONGEWENST GEDRAG "IJSCLUB BAAMBRUGGE"  heeft het bestuur in haar vergadering  van 21 april 2015 bepaald dat van trainers en begeleiders actief voor IJsclub Baambrugge een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt verlangt indien gewerkt wordt met minderjarige personen. Ook voor vrijwilligers die met geld van doen hebben wordt een VOG verlangt. 


2015-04-21

Gerry van Langeraad  beëindigd  bestuurlijke activiteiten.

Bestuurslid Gerry van Langeraad heeft afgelopen week  haar mede bestuursleden van IJsclub Baambrugge te kennen gegeven haar bestuurlijke activiteiten voor de ijsclub te beëindigen.

 Haar jarenlange taak om mensen te activeren, herinneren( vooral  betalingen) en te zien dat binnen de ledenkring geen animo is om bestuurs/commissie zaken op zich te nemen, kosten haar teveel negatieve energie, waardoor de belevingsbalans totaal verstoord is.

 Als voorzitter vindt ik dit jammer en ben Gerry erkentelijk voor die zaken die ze voor de ijsclub op bestuurlijk vlak heeft gedaan.

Dirk de Groot


2014-12-02

106 Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn op 2 december 2014 de statuten van de vereniging goedgekeurd.

Afscheid werd genomen van de bestuursleden Bertus Korver en Adri Bouwdewijn de laatste in functie van a.i. penningmeester.  Door het Gewest Noord-Holland Utrecht van de KNSB werden Bertus Roeleveld en Dirk de Groot gehuldigd voor hun inzet voor de ijsclub.


2013-11-18

Wouter Vester nieuwe penningemeester

Tijdens de 105 ALV is Wouter Verster verkozen verklaard tot penningmeester van IJsclub Baambrugge. In de loop van het komende jaar zal Wouter de taken van Adri Bouwdewijn a.i. penningmeester overnemen


2013-04-29

Bouwe Samplonius Koninklijk onderscheiden

Vijf inwoners van De Ronde Venen hebben vrijdagmorgen 26 april uit handen van burgemeester Divendal een Koninklijke onderscheiding gekregen. Een van de vijf was Bouwe Samplonius uit Baambrugge, hij werd evenals de vier anderen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis te Mijdrecht benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. Samplonius is sinds 1966 zeer actief betrokken als bestuurslid met diverse functies van IJsclub Baambrugge. Vanuit deze functie heeft hij de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het natuurijs op de landijsbaan, maar ook de zorg voor het natuurijs op de Angstel als deze wordt gebruikt voor schaatstoertochten, marathonwedstrijden of kortebaanwedstrijden en de verzorging en het beheer van materialen. De organisatie en uitvoering van diverse schaatswedstrijden behoort tevens tot zijn takenpakket. De heer Samplonius is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubgebouw, zowel het interieur als exterieur. Hij was destijds als bestuurslid actief betrokken bij de nieuwbouw van het clubgebouw, zowel uitvoerend als coördinerend.

Naast de organisatie van de winteractiviteiten is hij mede organisator van de zomerse activiteiten, zoals de Hemelvaartsfietstocht, De Fietstijdritten, Skeelerwedstrijden en de jaarlijkse Dorpsloop in Baambrugge.

Naast al deze activiteiten is hij sinds 1990 tot heden ook actief als opgeleid regionaal starter langebaan en als aankomstrechter en starter van Marathonwedstrijden op de schaats, zowel op natuurijs als op kunstijs (De Jaap Edenbaan in Amsterdam). In die functie geeft hij leiding aan de wedstrijden en jury’s.

Bouwe Samplonius wordt gekenschetst als iemand op wie altijd een beroep kan worden gedaan bij andere klussen en organisatorische werkzaamheden. IJsclub Baambrugge is dan ook met recht trots op haar bestuurslid met de Koninklijke onderscheiding.


2013-04-29

104e ALV benoemd Cor van Schaik tot erelid

 
Na het voorlezen van de staat van dienst hadden de leden van IJsclub Baambrugge er in het geheel geen moeite mee om Cor van Schaik te benoemen als erelid van de vereniging. Enkele minuten daarvoor  had Cor zijn ijsclub bestuursfunctie na negenendertig jaar neergelegd in de 104e algemene ledenvergadering van de vereniging op 13 november 2012.  Binnen die negenendertig jaar had Cor niet minder dan drie keer de bouw van een clubgebouw meegemaakt of liever gezegd op zich genomen.  Maar daarnaast had hij ook in vele jaren, de start van het jeugdschaatsen, trainingsgroep, recreatieschaatsen, het fietsen op Hemelvaartsdag, de tijdritten en de Dorpsloop meegemaakt.  Niet minder dan zevenentwintig jaar was Cor voorzitter.  Voor de jeugd, natuurijs en de ijsclub kaartavonden ging Cor, daarboven had hij immer zorg voor het clubgebouw.  Cor verlaat de ijsclub niet, het kaarten en het maaien van de landijsbaan neemt hij als erelid voor zijn rekening. Daarnaast zal ook hij natuurlijk genieten van de Baambrugse schaatssport, ook al hoorde hij van enkele stamgasten dat het ijs bij Baambrugge nog dun is.