Privacy Statement

Ook IJsclub Baambrugge heeft te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent IJsclub Baambrugge een privicy statement heeft opgesteld.  IJsclub Baambrugge gaat ervanuit dat personen bij deelname aan activiteiten van IJsclub Baambrugge of bij gebruikmaking van de faciliteiten van IJsclub Baambrugge waaronder het door de ijsclub beheerde natuurijs instemmen het Privacy Statement.

Digitale media & media

Het privacy statement wordt ondermeer toegepast op de volgende digitale media van Ijsclub Baambrugge:

Website:

- ijsclubbaambrugge.nl

- dorpsloopbaambrugge.nl

Facebook:

- facebook.com/ijsclubbaambrugge

- facebook.com/natuurijsbaambrugge

- facebook.com/dorpsloopbaambrugge

facebook.com/ijsclub.baambrugge.5


Twitter:

- twitter.com/ijsclubbaambrug


Persberichten IJsclub Baambrugge


PRIVACY STATEMENT

Het IJsclub Baambrugge respecteert de privacy van haar leden en van de gebruikers van de website www.ijsclubbaambrugge.nl, en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. IJsclub Baambrugge gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming.

IJsclub Baambrugge gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit Privacy Statement is bedoeld om je te informeren over het beleid van IJsclub Baambrugge met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door IJsclub Baambrugge.

Door het lidmaatschap en door gebruik te maken van de website en/of de aangeboden en gefaciliteerde diensten van IJsclub Baambrugge (nieuwsbrieven, activiteiten, evenementen) geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als je gebruik maakt van de diensten die IJsclub Baambrugge aanbiedt, kunnen jouw volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, eventueel aangevuld met licentienummer(s), foto’s en beeldmateriaal.

Op de website kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden waaronder het ip-adres van je computer, het tijdstip van bezoek en gegevens die je browser meestuurt of met cookies (zie nader punt) worden verkregen.

Met welk doel verwerkt IJsclub Baambrugge gegevens?

IJsclub Baambrugge verwerkt je persoonsgegevens om een goede administratie bij te houden, ter uitvoering en verbetering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten, voor het berekenen, vaststellen en innen van gelden en om de relatie met jou te onderhouden. Daarnaast gebruikt IJsclub Baambrugge persoonsgegevens voor bekendmaken van uitslagen en of prestaties van deelnemers eveneens

Instemming

IJsclub Baambrugge gaat ervanuit dat personen bij deelname aan activiteiten van IJsclub Baambrugge of bij gebruikmaking van de faciliteiten van IJsclub Baambrugge waaronder het door de ijsclub beheerde natuurijs instemmen met de volgende punten:

  • het vastleggen en verwerken van zijn of haar gegevens;
  • akkoord te zijn met het privacy beleid van de IJsclub Baambrugge zoals omschreven in dit privacy statement;
  • toestemming geeft voor het maken van foto’s tijdens activiteiten van IJsclub Baambrugge of bij gebruikmaking van de faciliteiten van IJsclub Baambrugge en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters, advertenties, uitslagen etc.

Aan wie verstrekt IJsclub Baambrugge gegevens?

IJsclub Baambrugge zal je gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, anders dan voor het doel noodzakelijk is of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, en tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van IJsclub Baambrugge?

De website kan links bevatten naar websites van derden. IJsclub Baambrugge is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe beschermt IJsclub Baambrugge uw persoonsgegevens?

IJsclub Baambrugge neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en formulieren van IJsclub Baambrugge maken gebruik van een SSL certificaat voor de versleuteling van de communicatie over internet om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet door anderen kunnen worden meegelezen.

IJsclub Baambrugge bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op je harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de website waar je het van hebt gekregen. Een cookie laat IJsclub Baambrugge zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt IJsclub Baambrugge jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan IJsclub Baambrugge haar website en diensten afstemmen op jouw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie jou als gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid jouw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

Hoe kunnen gegevens aangepast of verwijderd worden?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ijsclubbaambrugge.nl. IJsclub Baambrugge zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als je een vraag hebt over het privacy beleid van IJsclub Baambrugge kan je deze sturen naar info@ijsclubbaambrugge.nl.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien IJsclub Baambrugge besluit haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.

DISCLAIMER

De informatie in de nieuwsbrieven en informatiemails en op de website wordt door IJsclub Baambrugge met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die in de nieuwsbrief, in de informatiemail en op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en aangepast. IJsclub Baambrugge behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

Hoewel IJsclub Baambrugge alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is IJsclub Baambrugge niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

IJsclub Baambrugge behoudt zich het recht voor om reacties of berichten te weigeren. Reacties van derden verwoorden niet per se de mening van IJsclub Baambrugge. www.ijsclubbaambrugge.nl is een website van IJsclub Baambrugge.


Geplaatst 21 juli 2018 op de website IJsclub Baambrugge